پروژه های انجام شده

عنوان قرارداد کارفرما
پشتیبانی و نگهداری دکل های مخابراتی در سطح کشور شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
ایجاد زیر ساخت شبکه پسیو و اکتیو FTTHو کابل تعداد 10000امتیاز تلفن شرکت عمران علوی ماهان
قرارداد پشتیبانی از تجهیزات سخت افزار و شبکه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
قرارداد تهیه ملزومات با کابل و اجرای عملیات فیبرنوری سایتهای موبایل شرکت مخابرات ایران
قرارداد خریدانواع کارت سیستمهای انتقال هواوی شرکت مخابرات ایران
قرارداد اجرایی عملیات شبکه کابل کشی کابل مسی و فیبر نوری شرکت مخابرات ایران
قرارداد اجرای عملیات کابل کشی فیبرنوری وکانال سازی همراه با ملزومات شرکت مخابرات ایران
قرارداد اجرای فیبرنوری شناور شرکت مخابرات ایران
قرارداد اجرای عملیات فیوژن فیبرنوری FTTH شرکت مخابرات ایران
قرارداد تهیه ملزومات و کابل کشی خاکی، کانالی فیبرنوری همراه با کانال سازی شرکت مخابرات ایران
قرارداد تأمین تجهیزات و اجرای شبکه کابل مسی وکابل کشی خاکی و کانالی فیبرنوری شرکت مخابرات ایران