سخن مدیر عامل

هدف زندگي، پيروز شدن نيست. هدف اين است كه رشد كنيم و بالندگي خود را با ديگران سهيم شويم